Nieuwsberichten

Subsidie voor biologische en duurzame landbouw in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd voor biologische landbouw, duurzame bollenteelt en glastuinbouw. Hiermee wil de provincie het percentage biologische landbouw in Noord-Holland vergroten naar 6% van het totale landbouw areaal. Tevens wil zij de milieubelasting door de reguliere bollenteelt en glastuinbouw verminderen.
Het gaat om een financiële bijdrage voor projecten die kunnen leiden tot het oplossen van knelpunten zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma Biologische en Duurzame Land- en Tuinbouw in 2004-2007. De te verkrijgen subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten; voor certificeringskosten bedraagt de subsidie 100%.

Een aanvraag in het kader van deze subsidieregeling dient uiterlijk 31 maart 2005 in het bezit te zijn van de provincie. Met uitzondering van aanvragen voor een bijdrage van de certificeringskosten. Deze kunnen worden ingediend tot het einde van de regeling te weten 31 december 2007.

Meer informatie over deze regeling is te vinden in de rubriek Subsidies onder Bijdrage voor biologische landbouw, duurzame bollenteelt en glastuinbouw´.

Denen ontwikkelen stankvrije varkensstal
Eén van de grootste kritiekpunten van het publiek in Denemarken tegen de varkenshouderij is de stankoverlast. Dit heeft tot gevolg gehad dat bouw van nieuwe en uitbreiding van bestaande varkensbedrijven niet minder dan 300 meter van bewoonde bebouwing mag plaatsvinden.
Daarom is in Denemarken nu een stankvrije stal ontwikkeld, in samenwerking met een stallenbouwbedrijf, biologen, chemici en een enkele varkenshouder. In plaats van de stallucht door het dak naar buiten te ventileren, wordt de lucht via luchtkanalen in de vloer uit de stal getrokken en door een 15 centimeter dik en 10 vierkante meter groot kartonnen filter gedwongen. Het filter wordt voortdurend nat gehouden en het grootste deel van de ammoniak wordt aan het water gebonden. Daarnaast worden de stankmoleculen door bacteriën en schimmels die op het filter zitten, ´opgegeten´.
Het bouwen van een stal met het filtersysteem zou 10% meer kosten dan de bouw van een conventionele stal. Deense varkenshouderijen die te dicht bij dorpen liggen om te mogen uitbreiden, zouden met het systeem dispensatie kunnen aanvragen van het uitbreidings- en vestigingsverbod.

Proef met melkkoeien in overdekte zandbak
De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR is op praktijkcentrum de Waiboerhoeve in Lelystad een pilotproef gestart met melkkoeien in een stal die bestaat uit alleen maar een grote zandbak zonder hekwerken in de binnenruimte.. Het onderzoek moet uitwijzen of met drainage onder het zandpakket urine af te voeren is. Als de resultaten van de proef positief uitvallen ligt een stalontwerp zonder betonroosters en ligboxen in het vooruitzicht.
De opzet is om urine via een drainagesysteem onder een zandpakket af te voeren, omdat deze in het zand of strooiselpakket wegzakt. Door het ´bovenlangs´ afvoeren van de vaste mest (nu nog handmatig) en ´onderlangs´ afvoeren van de urine ontstaat een eenvoudige, diervriendelijke en hygiënische rundveestal. Een strikte scheiding tussen urine en vaste mest biedt daarnaast zicht op minder emissie, een gezonder stalklimaat en nieuwe, efficiëntere bemestingstechnieken.

Verlaging MEP-subsidie geldt niet voor WKK en Biogas-installaties
Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft bekend gemaakt dat er wijzigingen komen in de MEP-subsidie voor duurzame energie projecten. De wijziging heeft echter vooralsnog geen effect op WKK en vergisters kleiner dan 50 MW. Tuinders en veehouders hoeven zich dus voorlopig geen zorgen te maken. Doordat het perspectief voor WKK door de verbeterde marktomstandigheden iets gunstiger is, was het volgens het ministerie mogelijk de MEP subsidie voor WKK in 2005 enigszins te verlagen. Deze verlaging heeft al plaatsgevonden. De op 10 mei door het ministerie gepubliceerde MEP-maatregelen zullen daarom dit jaar nog geen effect hebben op de MEP bij WKK´s.

Hoe de MEP voor 2006 eruit komt te zien is nog niet bekend. In de ramingen van het MEP-budget voor 2006 tot en met 2010 is door het ministerie in ieder geval voor WKK-installaties het huidige niveau van uitgaven aangehouden.

Ook voor biomassa-installaties van kleiner dan 50 MW geldt dat de wijziging geen effect heeft. Hieronder vallen ook de meeste vergistinginstallaties die op dit moment gebouwd worden of in voorbereiding zijn. Iedere vergister die wordt gebouwd en voor 31 december 2007 MEP aanvraagt, krijgt nog altijd de MEP van 9,7 eurocent per kWh.

Milieu-effectenkaarten Telen met toekomst beschikbaar
Voor ruim 30 verschillende gewassen zijn ´Telen met toekomst Milieu (TMT)-effectenkaarten´ beschikbaar. Samen met CLM hebben de Tmt-gewasspecialisten uit de akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen en boomteelt deze kaarten opgesteld voor de meest geteelde gewassen. Met de Telen met toekomst Milieu-effectenkaarten is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot en vervluchtiging naar de lucht.
Deze risico’s zijn berekend bij adviesdoseringen en met kleuren gekarakteriseerd:
Groen: geen risico; onder toelatingsnorm of streefwaarde Tmt
Oranje: matig risico; boven toelatingsnorm of streefwaarde Tmt
Rood: groot risico; ruim boven toelatingsnorm of streefwaarde Tmt

Een nieuwe indicator is nuttige organismen. Het risico voor bestrijders (natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes) en bestuivers (bijen en hommels) is weergegeven met een symbool.

Deze kaarten zijn een hulpmiddel bij de gewasbescherming en maken het mogelijk telkens het minst milieubelastende middel te kiezen. Aan het eind van het teeltseizoen gaat CLM inventariseren hoe de Tmt-telers het werken met de indicator nuttige organismen hebben ervaren.

VROM start marktplaats voor vraag en aanbod milieuvriendelijke apparatuur
VROM heeft voor leveranciers van milieuvriendelijke apparatuur een internetmarktplaats ingericht. Een deel van de kosten van de milieuvriendelijke apparatuur die er wordt aangeboden kan worden afgetrokken van de fiscale winst. Voorwaarde is wel dat de apparatuur op de Milieulijst staat.

U kunt financieel voordeel krijgen als u investeert in milieuvriendelijke apparatuur. Dankzij de Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunnen bedrijven een deel van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst (zie ook bij ‘subsidies’ op deze site). Dit kan besparingen van tienduizenden euro´s opleveren. De regelingen werken eenvoudig. Als de apparatuur is opgenomen in de Milieulijst 2005, dan is de MIA\Vamil hierop van toepassing.

VROM vraagt leveranciers in Nederland om hun milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de internetmarktplaats aan te bieden. De verwachting is dat rond half juni 2005 er voldoende gegevens zijn verzameld om de marktplaats interessant te maken voor potentiële kopers.
De leveranciersmarktplaats is te vinden in het dossier MIA\Vamil op de VROM site. Hier is ook de Milieulijst 2005 te vinden.

LNV: inschrijving MVO-stimuleringsprijs geopend
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), LTO Nederland en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) roepen bedrijven en organisaties uit de hele agrarische keten op een voorstel in te dienen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarmee dingen zij mee naar de MVO-stimuleringsprijs die in 2005 voor de derde keer wordt uitgereikt.
Vijf genomineerden krijgen gelegenheid om hun aanpak te presenteren in het televisieprogramma ´Nederland in bedrijf´. De prijsuitreiking vindt plaats op 27 oktober tijdens een televisieopname in het World Trade Centre in Amsterdam. De uitzending van het programma is op zondag 30 oktober op RTL 5.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat bedrijven, meer dan de wet van hen vereist, rekening houden met de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor ´people´, ´planet´ en ´profit´. Sleutelwoorden daarbij zijn vrijwilligheid, transparantie en dialoog met belanghebbenden.

Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. In de afgelopen twee jaar dongen meer dan honderd agrarische bedrijven en organisaties mee naar de MVO-stimuleringsprijs. De prijs van 2003 werd gewonnen door BV Gulpener Bierbrouwerij. Themato C.V. kwam in 2004 als winnaar uit de bus.