Rol van het bos

De rol van het bos

De gemiddelde temperatuur op aarde is de laatste 100 jaar met 0,6 °C toegenomen, waarvan het grootste deel in de afgelopen 30 jaar. De stijging van de temperatuur wordt vooral toegeschreven aan een toename in de atmosfeer van de belangrijkste broeikasgassen: kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Het belangrijkste broeikasgas is CO2 dat voor meer dan 65% een aandeel heeft in het versterkte broeikaseffect. CO2 komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, cement-productie en ontbossing.

Een grote hoeveelheid koolstof ofwel C (geschat 125 gigaton) wordt jaarlijks uitgewisseld tussen vegetatie, bodem en atmosfeer. Bossen zijn met een aandeel van 80% hierin verreweg het belangrijkst. Het evenwicht tussen afgifte en opname is inmiddels verstoord en zo heeft ontbossing tot nu toe voor zo’n 20-25% aan het versterkte broeikaseffect bijgedragen.

Behoud van bos

Jaarlijks verdwijnt bijna 15 miljoen hectare bos, waarvan het merendeel in de tropen. In volwassen bossen kunnen grote hoeveelheden koolstof zijn opgeslagen. Dit kan oplopen tot 1000 ton koolstof per hectare.

Na de boskap of brand kunnen deze hoeveelheden in één keer weer vrijkomen in de atmosfeer. Het zou vele decennia duren om de oorspronkelijk opgeslagen hoeveelheden weer terug te vangen uit de atmosfeer.

Behoud van bossen is daarom een buitengewoon effectief instrument om het versterkte broeikaseffect terug te dringen. Het gebruik van een duurzame oplossing als led verlichting met goede ledlampen is ook aan te raden

Herbebossing

De mogelijkheid van koolstofvastlegging door (her)bebossing verschilt van plaats tot plaats en is afhankelijk van boomsoort, groeiplaatsomstandigheden en beheer. Jonge bomen groeien sneller dan oude bomen en leggen dus ook meer koolstof vast. De snelheden van koolstofvastlegging variëren van 1 tot 10 ton koolstof per hectare per jaar, met de hoge snelheden voornamelijk in de tropen. In een volwassen bos ontstaat een zeker evenwicht: oude bomen sterven, jonge komen er voor in de plaats. Deze bossen leggen derhalve netto geen CO2 meer vast, maar zijn wel belangrijk bij het vasthouden van koolstof.

Het voor (her)bebossing geschikte areaal wordt geschat op wereldwijd 345 miljoen hectare. Als op grote schaal wordt bebost en dit bos goed wordt beheerd, kan er de eerstkomende 100 jaar een significante bijdrage worden geleverd aan het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer.